66% от българите подкрепят тезата, че училището трябва да възпитава

 

 

Проучване на обществените нагласи по свързани с образованието теми показва, че 66% от пълнолетните българи подкрепят тезата, че училището, освен да образова, трябва и да възпитава. Това разбиране доминира във всички социални групи, независимо от социалния и материален статус на анкетираните, казват анализаторите от Алфа Рисърч. Това е първото от серия тематични проучвания, които Алфа Рисърч започва да прави от началото на тази година за да изследва нагласите по значими за обществото сфери. То е проведено в периода 14 - 19 декември 2018 национално-представително проучване сред извадка от 1027 пълнолетни граждани. Анализаторите установяват, че докато има масова подкрепа за възпитателната роля на училището, значителен разнобой съществува по отношение на въпроса как да възпитава училището. Най-голяма част от българите (35%) смятат, че децата се учат най-вече от личното поведение и пример. Което обаче означава от примера на учители, но и на родители, роднини, публични личности. 28% са на мнение, че не толкова училището, колкото широката социална среда Ц социалните отношения, ценностите, моделите на успех в обществото са онези, които възпитават и които могат да подкрепят, или напротив, да действат в разрез с усилията на училището. Според 27% дисциплината е тази, която възпитава и когато учителите не знаят как да я постигнат това намалява резултата от техните усилия. 8% отдават водеща роля на книгите, филмите, изкуството. "Тези интересни и нееднозначни резултати показват, че хората ясно си дават сметка, че във възпитанието действа не един, а комплекс от фактори. Училището трябва да възпитава, но не може само то да възпитава. Ето защо, развитието на тази широко одобрявана идея, и още повече, превръщането й в стратегия, изисква да се намерят форми за по-голямо съзвучие и взаимна подкрепа между усилията на родители, училище, публични институции," коментират анализаторите. След като в началото на настоящия мандат управляващите поставиха образованието като приоритет в дейността си и заявиха поредица от мерки като увеличение на учителските заплати, модернизация на образователния процес, ефективно обхващане на децата от системата, оценката на широката общественост и родителите на деца в училищна възраст показва, че като най-успешни до момента се възприемат мерките за дигитализация на образованието (49.6%). Необходимостта от цялостна промяна на учебния процес, за да развива той пълноценно способностите на децата и да отговаря на съвременните комуникационни реалности се оценява особено високо от родителите. Около една трета от родителите смятат, че са налице позитивни ефекти от усилията за интегриране на деца с по-леки увреждания в общообразователните училища, както и от връщането обратно в клас на преждевременно отпадащи деца.